Privacyverklaring

PrivacyVERKLARING

Persoonlijke informatie

De verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt de verwerking ervan in?

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingen die gegrond zijn op een overeenkomst

De verwerking die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen

De verwerkingen op grond van uw toestemming

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Mededeling van uw persoonsgegevens

De intrekking van uw toestemming

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Bezwaar

De uitoefening van uw rechten

Veiligheid

Websites van derden

Klachten

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Contact

Persoonlijke informatie

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door ons uitgevoerd worden.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Uitvoeringswet”).

De verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt de verwerking ervan in?

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij het bezoek van onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van onze website en ons aanbod en kunnen niet in verband worden gebracht met uw persoon. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden, indien u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, o.m. door het plaatsen van een bestelling via onze webshop, door de registratie van een account voor onze webshop, het invullen van het contactformulier op onze website om inlichtingen te vragen of een klacht te versturen, het opvragen van een catalogus, de inschrijving op onze nieuwsbrief en wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail of indien u gebruik maakt van de Call-Back functie.

Voorts verzamelen wij incidenteel ook persoonsgegevens vanuit andere bronnen, zoals ondernemingen die de kredietwaardigheid beoordelen, een andere onderneming uit de Schäfer Shop Groep, etc.

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingen die gegrond zijn op een overeenkomst

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

-        Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding op uw account van de website en -shop, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;

-        De controle van de hoedanigheid van “zakelijke klant”, m.n. of u of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden bepaald in de algemene voorwaarden;

-        Het overgaan tot de levering en facturatie van de diensten aangeboden via onze website of via een andere weg;

-        De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming,

-        De technische administratie van onze website en -shop, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

De verwerking die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

-        De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;

-        Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;

-        Persoonlijk advies, onder meer door het versturen van nieuwsbrieven,  door het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen waarbij wij op basis van uw surfgedrag onze aanbiedingen personaliseren;

-        De controle van de hoedanigheid van “zakelijke klant”, m.n. of u of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden bepaald in de algemene voorwaarden;

-        De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming,

-         

-        Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website en -shop;

-        Prospectie en marketing.

De verwerkingen op grond van uw toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

-        Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch (Call-Back functie);

-        Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;

-        Het versturen van nieuwsbrieven, in het bijzonder aan nieuwe klanten en klanten die meer dan 36 maanden geen bestelling geplaatst hebben;

-        Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website;

-        Het gebruik van uw persoonsgegevens voor de weergave van de door u gegeven beoordeling van onze producten en/of diensten, door middel van de webapplicatie Trustpilot.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Mededeling van uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden enkel aan derden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen, ons toe te laten het aanbod op onze webshop aan uw voorkeuren/surfgedrag aan te passen of om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons Cookiebeleid.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens incidenteel meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land.

Om uw gebruikservaring van onze website en de levering van onze producten mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens mee aan de volgende partners:

PostNL, Dusseldopr, DPD

PostNL levert de door u bestelde producten op de door u aangegeven locatie

Mercateo

Via het digitale e-procurementplatform Mercateo, een marktplaats op dewelkde onze producten worden aangeboden

PayPal

PayPal is een online betaalsysteem dat u toelaat de door u bestelde goederen te betalen

iDeal

iDeal is een online betaalsysteem dat u toelaat de door u bestelde goederen te betalen

Visa/MasterCard

Betaalsysteem dat u toelaat de door u bestelde goederen door middel van een kredietkaarten betalen

Trustpilot

Trustpilot is een applicatie die geïntegreerd werd in onze website- en shop waarin u door middel van een profiel onze dienstverlening en/of producten kunt beoordelen

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

Leadfeeder

Leadfeeder toont op basis van de gegevens via Google Analytics welke bedrijven onze website bezoeken, hoe zij ons hebben gevonden en waar ze in geïnteresseerd zijn. Dit stelt ons in staat publicitaire communicatie en markering gericht te verspreiden.

Trade Tracker

Trade Tracker is een performance marketing programma waarbij op affiliate sites onze producten worden gepromoot via een link naar onze website

Graydon, Toptel

In het kader van commerciële communicaties, kopen wij geregeld contactgegevens van prospecten van bepaalde partners die de toestemming van de betrokkenen verkregen heeft om deze gegevens te verkopen. Het mogelijk dat wij uw gegevens aan deze partners meedelen in het kader van de ontdubbeling van deze gegevens

 

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed op deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u niet langer klant bij ons bent, onze contractuele relatie beëindigd werd, u een laatste maal een bestelling op onze webshop plaatste, u overging tot het wissen van uw account van de webshop.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal 10 jaar na het versturen van het bericht bewaard.

Deze termijnen gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie of (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. Hierbij voorzien wij voor de bestelprocedure en het klantencentrum automatisch in een via SSL-protocol versleutelde verbinding. Om toegang te krijgen tot uw online klantenaccount, moet men bovendien uw gebruikersnaam en uw persoonlijk paswoord kennen. Behandel uw toegangsgegevens daarom altijd als vertrouwelijke informatie, sla geen paswoorden in uw browser op en sluit altijd uw browservenster, wanneer u de verbinding met onze servers beëindigd hebt.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens of indien u zelf nalatig .

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG of de Uitvoeringswet, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming..

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen

 

Schäfer Shop BV

- PRIVACY -

Meander 601

6825 MV ARNHEM

Tel.: 026 - 384 7 384

Fax: 026 - 364 8 847

E-Mail: gegevensbescherming@schaefer-shop.nl