Particuliere of zakelijke klant?

Alle prijzen excl. BTW.

Particuliere of zakelijke klant?

Alle prijzen excl. BTW.

Mijn shop

Aanmelden

beveiligd
  • Status van bestelling bekijken
  • Eenvoudig favorieten markeren voor later
  • Gemakkelijk uw adressen beheren
  • Uw facturen in één overzicht
Service Hotline
026 - 384 7 384
ma - vr 8.30 - 17.00 uur
Winkelmandje 0

Er liggen geen artikelen in uw winkelmandje

Naar uw winkelmandje
Service Hotline
026 - 384 7 384
ma - vr 8.30 - 17.00 uur
Menu
terug
terug
terug

Algemene voorwaarden - leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden okt. 2018 Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Arnhem en bij de Kamer van Koophandel te Arnhem (090.54379)

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveranties van Schäfer Shop. Onder Schäfer Shop wordt verstaan: Schäfer Shop B.V., gevestigd te Arnhem. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Schäfer Shop alleen wanneer zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard ook, door afnemer, wordt door Schäfer Shop niet aanvaard.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend. De aangeboden goederen zijn uitsluitend leverbaar in de aangegeven uitvoeringen en verpakkingseenheden. Eventuele technische wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van een opdracht door Schäfer Shop.

Prijzen

Alle prijzen zijn vrijblijvend in euro’s en excl. btw, maar inclusief verpakkingskosten. De vrachtkosten komen voor rekening van de afnemer bij orders met een factuurwaarde excl. btw van minder dan 50,- euro. Beneden dit bedrag worden 8,- euro vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. Alle montage-, installatie-, opstellings- en inbedrijfstellings-werkzaamheden, alsmede alle bijkomende werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Schäfer Shop behoudt zich het recht voor bij importartikelen de valutaverschillen door te berekenen. Schäfer Shop behoudt zich tevens het recht voor extra transportkosten t.b.v. leveringen aan de Waddeneilanden aan de afnemer door te belasten. Wegens de lange geldigheidsduur van ons catalogusaanbod behoudt Schäfer Shop zich de mogelijkheid voor om de aangegeven prijzen - ook in uw voordeel - aan te passen. Prijzen in catalogi, brochures, enz. dienen dan ook uitsluitend voor informatiedoeleinden en binden ons niet. Met de nu geldende online prijslijst verliezen alle voorgaande aanbiedingen hun geldigheid.

Levertijden

De levertijden worden bij benadering opgegeven en gaan in zodra Schäfer Shop de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en zij in het bezit is van alle door de afnemer te verstrekken gegevens. Opgegeven levertijden zullen door Schäfer Shop naar beste vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Schäfer Shop is in dat geval gerechtigd van de afnemer betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. Bij overschrijding van de in de aanbieding genoemde levertijd met meer dan zes maanden, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat hij aanspraak kan maken op schadevergoeding. De opdrachtgever dient in een aan Schäfer Shop gericht aangetekend schrijven kenbaar te maken, dat hij van dit annuleringsrecht gebruik wenst te maken.

Levering/risico

Levering geschiedt franco huis, begane grond. Het risico van de goederen gaat over op de opdrachtgever zodra de opdrachtgever de goederen in ontvangst heeft genomen. Schäfer Shop is gerechtigd, indien een gedeelte van de bestelde goederen beschikbaar zijn, naar keuze dit gedeelte te leveren of te wachten tot de gehele order leverbaar is. Wanneer gedeeltelijke levering plaatsvindt, dan zal daarvoor een factuur worden gezonden, die binnen de in deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijn moet worden voldaan. Schäfer Shop behoudt zich het recht voor bepaalde goederen alleen in minimum hoeveelheden te leveren.

Betaling, rente en kosten

Betaling dient netto te geschieden, zonder aftrek of compensatie, d.m.v. betaling op een door Schäfer Shop aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum, onder vermelding van klant- en factuurnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Schäfer Shop is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling vóór of bij aflevering te verlangen. Schäfer Shop is gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn, de afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Alle op de invordering vallende kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - komen voor rekening van afnemer.

Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan Schäfer Shop verschuldigde betalingen, behoudt Schäfer Shop het eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor betaling van al het haar toekomende. Afnemer zal de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan Schäfer Shop toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, of op andere wijze tot zekerheid laten dienen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn macht brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is. Onverminderd haar overige rechten, is Schäfer Shop onherroepelijk door de afnemer gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening afnemer.

Garantie en aansprakelijkheid

Voor geleverde goederen geldt een garantieperiode van 5 jaar, tenzij anders vermeld. Buiten de garantie vallen gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, alsook bij ongelukken of ander van buiten komend onheil zoals brand- of waterschade. Het beweerdelijk niet nakomen door Schäfer Shop van haar garantieverplichting ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Schäfer Shop gesloten overeenkomst. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Schäfer Shop gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Schäfer Shop niet tot enige garantie gehouden. Voldoening aan de gestelde garantieplicht door Schäfer Shop geldt als enige en algehele schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Schäfer Shop uit hoofde van enige overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het nakomen van de garantieverplichting, is uitgesloten. Elke vordering, uit welken hoofde ook terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Afnemer vrijwaart Schäfer Shop voor aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met door Schäfer Shop aan afnemer geleverde goederen of diensten. Schäfer Shop is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten, zoals in de catalogus of op de website van Schäfer Shop is Schäfer Shop niet aansprakelijk. Zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

Klachten/teruggaverecht

Klachten over direct waarneembare gebreken dienen door de afnemer binnen 10 dagen na aflevering van de goederen bij Schäfer Shop te worden aangemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Recht van retour geldt binnen 10 werkdagen na aflevering. Retourzendingen dienen te geschieden in oorspronkelijke verpakking met als bijgevoegd document een kopie-factuur of kopie paklijst. De retour te zenden goederen moeten in absolute nieuwstaat verkeren. Indien de klacht gegrond is, stelt Schäfer Shop afnemer vervangende goederen ter beschikking. Vorenstaand teruggaverecht geldt niet voor artikelen die niet als standaard artikelen zijn opgenomen in een van de Schäfer Shop catalogi. Schäfer Shop behoudt zich te allen tijde het recht voor kosten in rekening te brengen met een minimum van 10% van de netto factuurwaarde, wanneer niet aan de gestelde voorwaarden voldaan is. Klachten geven de afnemer geen recht om zijn betaling op te schorten of enige andere verplichting jegens Schäfer Shop niet na te komen.

Overmacht, opschorting, ontbinding

Overmacht - waaronder wordt verstaan elke van de wil van Schäfer Shop onafhankelijke omstandigheid met inbegrip van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, stagnatie in toevoer van energie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Schäfer Shop of haar leveranciers, waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd - geeft Schäfer Shop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor ten hoogste 6 maanden danwel de overeenkomst geheel danwel ten dele te ontbinden zonder dat Schäfer Shop tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit enige met Schäfer Shop gesloten overeenkomst, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Schäfer Shop het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de hem verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Schäfer Shop anders verkiest ten laste van afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Annulering

Schäfer Shop behoudt zich het recht voor annuleringskosten door te berekenen, indien afnemers reeds lopende opdrachten om welke reden dan ook annuleren. Dit percentage is afhankelijk van het orderstadium.

Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens van afnemers worden door Schäfer Shop veilig bewaard. Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. De wijze waarop Schäfer Shop persoonsgegevens verwerkt, wordt gedetailleerd uiteengezet in de privacyverklaring. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst deelt Schäfer Shop uw persoonsgegevens, teneinde de levering/dienstverlening mogelijk te maken of te optimaliseren, dan wel om uw gebruikservaring tijdens het Bestelproces te verbeteren, alsook voor marketingdoeleinden teneinde u op de hoogte te brengen van de geldende promoties, met volgende partners:

  • PostNL, Sandd, DPD, Dusseldorp
  • Ceha, Adveo, WSM, Bauer, Legamaster, Visual Workplace, Europel, Harrems, Total Cleaning Products…
  • Mercateo;
  • PayPal;
  • EVO Payments International Europe GmbH (in geval van betaling door middel van Visa en/of MasterCard).

Voorts behoudt Schäfer Shop zich het recht voor om de kredietwaardigheid van haar afnemers voorafgaand aan de levering van een bestelling te controleren. Voor deze doeleinden worden uw gegevens tevens meegedeeld aan kredietbureaus en verbonden ondernemingen.

Informatie conform de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008

Voor alle batterijen in het aanbod die schadelijke stoffen bevatten geldt dat de afnemer verplicht is gebruikte batterijen bij een verzamelpunt terug te geven. Schäfer Shop ontdoet zich van gebruikte batterijen en accu's volgens de milieunormen als deze Schäfer Shop gratis worden toegestuurd.
Het weggooien van lege batterijen/accu's bij het gewone huishoudelijke afval is verboden.
De verplichting tot terugname in hoofde van Schäfer Shop is beperkt tot batterijen die Schäfer Shop verkoopt resp. in het assortiment heeft gehad, evenals tot hoeveelheden gebruikelijk voor de eindgebruiker.
De schadelijke stoffen in deze batterijen zijn als volgt van symbolen voorzien: Pb staat voor lood, Cd voor cadmium en Hg voor kwik. Batterijen voorzien van deze symbolen kunnen schadelijk zijn voor milieu en de menselijke gezondheid. Schäfer Shop biedt oplaadbare batterijen vrij van schadelijke stoffen aan in haar catalogus.

Geschillen

Alle geschillen tussen Schäfer Shop en haar afnemers zullen, tenzij Schäfer Shop anders verkiest, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten waarvan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schäfer Shop deel uitmaken, is Nederlands Recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden gaat boven de eventuele vertalingen daarvan.

Schäfer Shop BV

adres: Meander 651 6825 ME te Arnhem
directeur: Hr. A. Reuter
handelsregister: 09054379 K.v.K. Arnhem
btw-nr.: NL 006512732 B01

Bel ons gewoon op!

026 - 384 7 384

Contactformulier

ma - vr 8.30 - 17.00 uur

Live chat

Chat nu met ons support team.

Ontvang exclusieve nieuwsbriefvoordelen en eenmalig € 10,- korting